Termeni si Conditii

Sunt deja client

E-mail
 
Parola
 
Am uitat parola

Sunt client nou

Creaza Cont
×

Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII
GENERALE DE VANZARE  ( TCGV)

CONDITII STANDARD DE VANZARE
 
Art. 1 – Mecanismul contractual. Aplicabilitatea Conditiilor Standard de Vanzare
1.1          Prezentele Conditii Standard de Vanzare (denumite in cele ce urmeaza “CSV”) reglementeaza raporturile juridice ce se stabilesc intre INFRA BETON S.R.L., persoana juridica romana cu punctul de lucru pe Sos. de Centura, Nr 111, Popesti Leordeni, Ilfov, cod postal 077160, inregistrata la ORC sub nr. J40/1501/1994, avand CIF RO3591902, in calitate de vanzator (denumita in cele ce urmeaza “Vanzatorul”) si clientii sai, in calitate de cumparatori (denumiti in cele ce urmeaza “Cumparatorul”).
1.2          Obiectul raporturilor juridice de vanzare-cumparare dintre Vanzator si Cumparator il constituie livrarea de prefabricate din beton, beton armat, si accesorii (denumite in cele ce urmeaza "Bunuri") de catre Vanzator catre Cumparator, in urma primirii comenzii Cumparatorului. Comanda Cumparatorului va fi emisa in baza ofertei transmisa in prealabil de catre Vanzator.  Oferta Vanzatorului va cuprinde descrierea Bunurilor, pretul acestora, precum si  detalii privind data si conditiile de livrare, conditiile si modalitatea de plata a pretului, valabilitatea ofertei etc.
1.3          Fiecare comanda a Cumparatorului va fi confirmata in scris de catre Vanzator, astfel incat se vor crea intre parti raporturi juridice de vanzare-cumparare, cu caracter contractual. Confirmarea comenzii va cuprinde descrierea Bunurilor, cantitatile ce urmeaza a fi livrate, pretul Bunurilor, data si conditiile de livrare, conditiile si modalitatea de plata a pretului etc.
1.4          Prezentele CSV sunt aplicabile relatiilor contractuale dintre Vanzator si Cumparator nascute prin mecanismul ofertei si comenzii urmata de confirmare conform art. 1.2 si 1.3, Cumparatorul acceptand CSV prin transmiterea comenzii pentru livrarea de Bunuri catre Vanzator.  Prin exceptie, partile contractante pot conveni derogarea de la CSV sau modificarea acestora prin inscrisuri separate, care vor constitui anexe la CSV si parte integranta din acestea.
1.5          CSV se vor aplica si livrarilor subsecvente primei livrari de Bunuri de catre Vanzator, fara ca partile contractante sa mai incheie o alta intelegere in acest sens.
 
Art. 2 – Livrarea Bunurilor
2.1       Conditiile de livrare agreate de Vanzator si Cumparator prin comanda/confirmarea comenzii vor avea intelesul prevazut de Regulile oficiale ale Camerei Internationale de Comert pentru interpretarea conditiilor comerciale INCOTERMS. Cumparatorul are obligatia sa suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a Bunurilor din momentul in care acestea au fost livrate.
2.2       Bunurile vor fi livrate in conditiile de calitate prevazute de standardele si normele de produs, respectand in acelasi timp instructiunile de ambalare si transport. Cumparatorul are obligatia sa receptioneze Bunurile comandate la data de livrare stabilita in confirmarea comenzii, fara a avea dreptul de a refuza Bunurile livrate. 
2.3       La data si locul livrarii, transportatorul va prezenta Cumparatorului  Avizul de Insotire a Marfii (Bunurilor). Acest document va fi semnat si/sau stampilat de Cumparator,  Livrarea Bunurilor, respectiv receptionarea acestora de catre Cumparator, vor fi considerate a fi efectuate la data semnarii si/sau stampilarii documentului mentionat.
2.4       In termen de maxim 5 zile calendaristice de la data livrarii bunurilor, Vanzatorul va emite si transmite Cumparatorului facturile reprezentand contravaloarea bunurilor livrate si certificatele de calitate ale bunurilor..
2.5       In cazul in care Vanzatorul anticipeaza ca, din motive intemeiate, Bunurile nu vor putea fi  livrate la data agreata de partile contractante, va notifica Cumparatorul cu privire la noua data de livrare, cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita initial pentru livrare.
2.6       Cu exceptia situatiei prevazuta de art. 2.4, Cumparatorul va aplica penalitati de 0,05% pe zi de intarziere la valoarea Bunurilor a caror livrare trebuia efectuata in cazul in care Vanzatorul va inregistra intarzieri la livrare.
2.7       Dreptul de proprietate asupra Bunurilor aferente fiecarei livrari va fi transmis Cumparatorului dupa ce intreaga contravaloare a facturii respective va fi incasata in contul Vanzatorului.  Cu toate acestea, riscul de pierdere sau deteriorare a Bunurilor va fi preluat de Cumparator din momentul in care Bunurile vor fi livrate de transportator (caraus) in depozitele Cumparatorului.  De asemenea, drepturile de proprietate intelectuala conexe Bunurilor vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Cumparatorul va avea obligatia sa asigure Bunurile in privinta carora nu s-a realizat transferul dreptului de proprietate incepand cu data receptionarii acestora.
2.8       Cumparatorul se obliga sa ia toate masurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului de proprietate al Vanzatorului asupra Bunurilor pana la plata integrala a pretului si incasarea acestuia de catre Vanzator in contul sau bancar.  In cest scop, Cumparatorul: (i) va pastra Bunurile in depozitele sale, le va separa de alte produse si le va aplica insemne care vor indica faptul ca Bunurile sunt proprietatea Vanzatorului si (ii) va lua toate masurile necesare pentru ca Bunurile sa nu formeze obiectul unei confiscari, unui sechestru sau unei alte masuri legale cu efect similar.    Vanzatorul va fi indreptatit sa redobandeasca posesia asupra Bunurilor dupa ce scadenta platii pretului acestora a fost depasita si pretul nu a fost incasat in contul sau bancar. Cumparatorul se obliga sa coopereze neconditionat pentru realizarea luarii in posesie a Bunurilor de catre Vanzator, asigurand in acest scop accesul deplin si nelimitat al Vanzatorului in locul unde Bunurile au fost depozitate.
 
Art. 3 – Plata pretului Bunurilor. Modalitatea de plata
3.1       Pretul Bunurilor este exprimat in moneda prevazuta in oferta Vanzatorului si nu include TVA.  Acesta va fi mentionat atat in ofertele Vanzatorului, cat si in confirmarea comenzii Cumparatorului.
3.2       Conditiile si modalitatea de plata a pretului Bunurilor vor fi prevazute in ofertele Vanzatorului, iar acestea vor fi aplicabile relatiei contractuale de vanzare-cumparare dintre Vanzator si Cumparator de la data emiterii comenzii de catre Cumparator.
3.3       Plata facturilor de catre Cumparator se considera a fi facuta la data la care contravaloarea facturilor   este incasata in contul bancar al Vanzatorului. In cazul in care Cumparatorul nu plateste contravaloarea facturilor la termen, Vanzatorul va aplica penalitati 0.05% pe zi de intarziere la sumele restante incepand cu ziua calendaristica urmatoare datei scadentei, iar Cumparatorul va avea obligatia de a plati suma rezultata din aplicarea penalitatilor de intarziere in maxim 2 zile lucratoare de la primirea notificarii Vanzatorului privind cuantumul penalitatilor.
3.4       In cazul neplatii la termen a contravalorii unei facturi, Vanzatorul va avea dreptul sa solicite Cumparatorului, iar Cumparatorul va avea obligatia sa constituie in favoarea Vanzatorului garantii suplimentare pentru platile ce urmeaza a fi efectuate de catre Cumparator.  Aceste garantii vor consta in: emiterea de bilete la ordin, file cec, garantii bancare (sub forma scrisorilor de garantie bancara), garantii personale (fidejusiuni), garantii reale mobiliare, garantii imobiliare (ipoteci). Orice cost legat de incheierea si/sau executarea acestor garantii sau de colectarea sumelor datorate de Cumparator Vanzatorului vor fi suportate exclusiv de catre Cumparator. Vanzatorul va avea dreptul sa suspende livrarile de Bunuri pana la primirea integrala a platilor si constituirea garantiilor suplimentare de catre Cumparator. 
3.5       Conditiile in care Vanzatorul va acorda Cumparatorului o limita de creditare vor fi prevazute in ofertele Vanzatorului. 
3.6       Preturile sunt valabile pe toata perioada desfasurarii relatiei contractuale de vanzare-cumparare dintre Vanzator si Cumparator si tin cont de preturile materiilor prime  si de preturile de transport existente in piata la momentul lansarii ofertei Vanzatorului/primirii comenzii Cumparatorului. In cazul unor modificari ale preturilor materiilor prime sau ale preturilor de transport pe perioada de desfasurare a relatiilor contractuale de vanzare-cumparare dintre Vanzator si Cumparator, Vanzatorul va avea dreptul sa solicite o actualizare a  preturilor sale. In aceasta situatie, Vanzatorul si Cumparatorul vor cauta o solutie convenabila din punct de vedere comercial pentru ambele parti.
3.7       Cheltuielile suplimentare solicitate de Cumparator in legatura cu livrarea Bunurilor, cum ar fi impachetarea speciala, curieratul rapid etc., nu sunt considerate ca fiind incluse in pretul Bunurilor. Aceste cheltuieli, daca va fi cazul, vor fi suportate de Cumparator, care va returna contravaloarea lor in termen de o zi lucratoare de la livrarea Bunurilor, pe baza documentelor justificative furnizate de Vanzator.
3.8       Cumparatorul este obligat sa achite pretul produselor personalizate comandate, daca acestea au fost fabricate de Vanzator, chiar daca din orice motiv nu mai doreste livrarea lor pe santier. In aceasta situatie termenul de plata va fi de 30 zile de la notificarea si factura fiscala trimisa de Vanzator in acest sens
 
Art. 4 – Asistenta tehnica si service.  Garantii
4.1       La solicitarea Cumparatorului, Vanzatorul va furniza contra cost asistenta tehnica la montajul Bunurilor, pe o perioada limitata convenita de parti.
4.2       Vanzatorul garanteaza calitatea Bunurilor livrate Cumparatorului pe o perioada de maxim 12 luni de la data livrarii. Reclamatiile privind lipsurile calitative si/sau cantitative ale Bunurilor vor fi facute de catre Cumparator in scris, in termen de maxim 15 zile de la livrarea Bunurilor , iar  in cazul aparitiei de defecte in perioada de garantie, in termen maxim 5 zile de la data aparitiei acestora.
4.3       Vanzatorul garanteaza doar Bunurile fabricate de el. Bunurile care nu sunt fabricate de el, beneficiaza de garantia producatorului.
4.4       Cumparatorul va respecta instructiunile scrise transmise de Vanzator cu privire la manipularea, transportul, depozitarea, montajul si utilizarea Bunurilor. In cazul in care aceste instructiuni nu vor fi respectate, Vanzatorul va fi exonerat de obligatia de garantie in privinta Bunurilor deteriorate.
 
Art. 5 – Diverse
5.1       Toata corespondenta efectuata in raporturile contractuale dintre Vanzator si Cumparator (notificari, oferte, comenzi, confirmari de comenzi si alte comunicari) va fi facuta in scris si comunicata prin fax, posta, curier sau prin orice alt mijloc scris care asigura o confirmare a primirii corespondentei respective de catre destinatar.
5.2       Eventualele litigii care vor aparea in legatura cu derularea relatiei contractuale de vanzare-cumparare dintre Vanzator si Cumparator vor fi solutionate pe cale amiabila de catre parti.  In cazul esuarii solutionarii amiabile, litigiul va fi supus spre solutionare instantei judecatoresti competente de la sediul Vanzatorului.
 


Copyright © 2021 Infra Beton |  
Termeni si Conditii
Webdesign by Dezvoltare pagini web cluj - bucuresti